BSI coi trọng quyền riêng tư của bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi muốn liên hệ với bạn để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi liên hệ với bạn vì mục đích này, vui lòng đánh dấu vào bên dưới để cho biết bạn muốn được liên hệ như thế nào:

Tôi đã đọc Thông báo về Quyền riêng tư của BSI và đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi.